روزنامه توتو| خداحافظ یووه – نیوزبازتاب خبر news.ir


گونسالو ایگواین با یوونتوس خداحافظی کرد. برادر و مدیربرنامه‌های مهاجم آرژانتینی در حال بررسی پیشنهادهای اوست. از بین سوارس یا ژکو جانشین ایگواین خواهد شد.

لینک منبع: روزنامه توتو| خداحافظ یووه – نیوز

https://www.news.ir/172657/%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%AA%D9%88-%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%DB%8C%D9%88%D9%88%D9%87/

اخبار ورزشی