دومین وخیم ترین شیوع ابولا تاکنون رسماً پایان یافته است

دومین ویروس بزرگ شیوع ویروس ابولا تاکنون به سرانجام رسیده است. با شروع در کنگو در آگوست سال 2018 ، شیوع این بیماری 3،470 نفر را بیمار کرد (SN: 5/18/18). تقریبا دو سوم از این بیماران یا 2،287 نفر درگذشت.

25 ژوئن 42 روز پس از آخرین بیمار در ارتباط با شیوع بیماری در 14 مه در بیمارستان بود. این دو دوره جوجه کشی کامل برای ویروس است. بدون هیچ گونه موارد جدید ، مقامات بهداشتی کنگو و سازمان بهداشت جهانی به طور رسمی شیوع این بیماری را اعلام کرده اند.

ساختار ویروس

22 ماه به طول انجامید ، این 10مین مبارزه کنگو علیه ابولا بود. موارد در استان های کیوو و ایتوری شمالی متمرکز شده بود ، و مقامات بهداشتی علیه گروه های شبه نظامی و اطلاعات نادرست برای مهار ویروس مبارزه کردند.

ادامه خواندن “دومین وخیم ترین شیوع ابولا تاکنون رسماً پایان یافته است”